ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาสำหรับการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก เพื่อใช้ในงานโลหิตวิทยา , งานจุลทรรศน์ฯและงานอณูชีวโมเลกุล จำนวน ๓ รายการ ๖ ชนิด ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
 

          ๑. ความเป็นมา 
                      เนื่องด้วยกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก เพื่อใช้ในงานโลหิตวิทยา , งานจุลทรรศน์ฯและงานอณูชีวโมเลกุล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีจำนวนผู้มารับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่มงานฯ เป็นจำนวนมาก เฉลี่ยวันละ ๓,๕๐๐  การทดสอบทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล รวมทั้งโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้มีวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพียงพอต่อการให้บริการ และเพื่อใช้ในการให้บริการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก มีคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และมีแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และให้มีวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก เพื่อใช้ในงานโลหิตวิทยา , งานจุลทรรศน์ฯ และงานอณูชีวโมเลกุล จำนวน ๓ รายการ ๖ ชนิด ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล       
ดังนั้น   เพื่อให้ทันต่อการใช้งาน  และเป็นการรองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลฯ
จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดหา

          ๒. วัตถุประสงค์ 
                            ๒.๑  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
                            ๒.๒  เพื่อให้การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก เพื่อใช้ในงานโลหิตวิทยา , งานจุลทรรศน์ฯ และงานอณูชีวโมเลกุล มีคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และมีแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 

          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
                ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                      พยาธิ 3 รายการ 6 ชนิด (ใหม่).pdf
                      วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ในกลุ่มงานพยาธิวิทยา จำนวน 3 รายการ 6 ชนิด.pdf
                      ร่างประกาศ งานเคมีคลินิค จำนวน 3 รายการ 6 ชนิด.pdf
                      ร่างเอกสาร วัสดุการแพทย์ที่ใช้ในกลุ่มงานพยาธิวิทยา จำนวน 3 รายการ 6 ชนิด.pdf

          ๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
                ๕.๑ ระยะเวลาในการดำเนินการจัดหา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
     อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙   รวมระยะเวลา ๑๒๐ วัน
               ๕.๒ ระยะเวลาตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน
 

          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
                      กำหนดเวลาใช้พัสดุ  กำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ  หรือนับถัดจากวันที่ออกใบสั่งซื้อ 

          ๗. วงเงินในการจัดหา 
                      เงินงบประมาณโครงการ ๒๗,๒๐๓,๕๐๐.๐๐ บาท
                      ราคากลาง ๒๗,๒๐๓,๕๐๐.๐๐ บาท

          ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
                      สถานที่ติดต่อ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
                      โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๔-๔๙๗๓ ต่อ ๑๑๗๖
                      โทรสาร ๐-๔๕๒๔-๔๙๗๔
                      เว็บไซต์ www.sunpasit.go.th
                      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

13 มีนาคม 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด