ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในงานห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ 1 ในรายการ มอนิเตอร์แสดงผลติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 4 เครื่อง (ซื้อทดแทน)


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในงานห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ ๑ ในรายการ มอนิเตอร์แสดงผลติดตามสัญญาณชีพ จำนวน ๔ เครื่อง (ซื้อทดแทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในงานห้องผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ ๑ ในรายการ มอนิเตอร์แสดงผลติดตามสัญญาณชีพ จำนวน ๔ เครื่อง (ซื้อทดแทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น
               มอนิเตอร์แสดงผลติดตามสัญญาณชีพ จำนวน ๔ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
  
  
 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
นิตยา สิงห์ษา
(นางสาว นิตยา สิงห์ษา)
เจ้าพนักงานพัสดุ(พนักงานราชการ)
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

22 มกราคม 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด