ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรายการ ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓
ในรายการ ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ
   
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายการ ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ วงเงินที่รับจัดสรรเป็นเงินจำนวน ๙๗๖,๐๐๐ บาท ( เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน ) ด้วยงบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
 (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
  
 
 
 
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จังหวัดอุบลราชธานี (M๖๓๐๑๐๐๑๗๖๓๕) ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ลำดับที่รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างชื่อโครงการงบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๓๐๑๐๐๓๑๓๕๐ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ๙๗๖,๐๐๐.๐๐๐๓/๒๕๖๓
  
                         ประกอบด้วย

                         ๑.หุ่นฝึกเจาะข้อเข่าสำหรับ Aspiration จำนวน ๒ ตัวๆละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท
                            (สองแสนบาทถ้วน)
                         ๒. หุ่นฝึกการใส่ท่อระบายจากช่องปอด จำนวน  ๑ ตัว เป็นเงินจำนวน ๑๗๖,๐๐๐ บาท
                            (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
                         ๓. หุ่นฝึกการช่วยชีวิตชั้นสูง (ALS) ผู้ใหญ่ พร้อมชุดจำลองสถานการณ์แบบโปรมแกรมได้ชนิดไร้สาย
                             จำนวน  ๑ ตัว เป็นเงินจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ( หกแสนบาทถ้วน )
                              รวม ๓ รายการ  เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๙๗๖,๐๐๐ บาท ( เก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน )

21 มกราคม 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด