ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ ๑ จำนวน ๕ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ ๑ จำนวน ๕ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Erythropoietin alpha 8,000 IU injection or for injection

Lanthanum 500 mg chewable tablet

Peritoneal dialysis solution low calcium (2.5 mEq/L) with 1.5% dextrose, 5 Litre/Bag

Peritoneal dialysis solution with 1.5% dextrose,2 Litre/Bag

Tacrolimus 0.5 mg prolonged release capsule

  

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖,๖๐๑,๐๕๖.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านหกแสนหนึ่งพันห้าสิบหกบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 

    เป็นเงิน ๒๖,๖๐๑,๐๕๖.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านหกแสนหนึ่งพันห้าสิบหกบาทถ้วน)

  ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Erythropoietin alpha 8,000 IU injection or for injection

PFS

,๙๒๐

,๓๓๗.๙๕

๑๘,๕๑๖,๕๖๔.๐๐

Lanthanum 500 mg chewable tablet

๙๐

Tab

๑๐๐

,๒๐๙.๒๑

๖๒๐,๙๒๑.๐๐

Peritoneal dialysis solution low calcium (2.5 mEq/L) with 1.5% dextrose, 5 Litre/Bag

Bag

,๕๐๐

,๕๘๒.๕๓

,๙๕๖,๓๒๕.๐๐

Peritoneal dialysis solution with 1.5% dextrose,2 Litre/Bag

Bag

,๒๐๐

๘๕๔.๙๓

,๘๘๐,๘๔๖.๐๐

Tacrolimus 0.5 mg prolonged release capsule

Cap

40,000

๔๐.๖๖

,๖๒๖,๔๐๐.๐๐

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๓๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๒ รายการที่ ๒ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑๗๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๓ รายการที่ ๓ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๒๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๔ รายการที่ ๔ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๒๕๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๕ รายการที่ ๕ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๔๖๒๗๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ ๑ จำนวน ๕ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

. นางสาวอังคณา   เผ่าผา              นายแพทย์ชำนาญการ               ประธานกรรมการ   

. นางรัชนี            บุตรราช      เภสัชกรชำนาญการ                        กรรมการ         

. นายฉัตรชัย         ต้นกระโทก      เภสัชกรชำนาญการ                    กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

22 มกราคม 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด