ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคกระดูกและข้อ ชุดที่ ๒ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

            ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

               เรื่อง  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคกระดูกและข้อ ชุดที่ ๒
                       จำนวน ๒ รายการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

-------------------------------------------------------------------------

                          ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี  จะดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคกระดูกและข้อ ชุดที่ ๒ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี โดยใช้สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ซึ่งแต่ละรายการแยกเป็นอิสระต่อกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ที่

รายการเวชภัณฑ์ (ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

Celecoxib 200 mg capsule

Cap.

๑๖๕,๐๐๐

Sulfasalazine 500 mg Enteric coated tablet

Tab.

๒๗๐,๐๐๐

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้.-

๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

           ๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง

                 เวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ

                  ทางราชการ

 ๓.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/

      หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวด

      ราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา

      อย่างเป็นธรรม

             ๔.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

                   เว้นแต่รัฐบาลผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

              ๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง

                  บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

              ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

                    อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

                    กรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

              ๗.  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น

                    บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

-    กำหนดยื่นเอกสารการจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ..........๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘……

ระหว่างเวลา   ๑๐.๐๐ น.  ถึง  ๑๑.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร  ชั้น  ๕  อาคาร  ๕๐  พรรษา

มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

          -    กำหนดเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ .....๙ เมษายน ๒๕๕๘…… ตั้งแต่เวลา ๙.๓๐ น. ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ( บก.๐๐๕ ) ให้ทราบต่อไป

          -    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประกวดราคา  ได้ที่ งานบริหารเวชภัณฑ์  กลุ่มงานเภสัชกรรม  ตึกผู้ป่วยนอก(เดิม) ชั้น ๕  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่……๙ มีนาคม ๒๕๕๘….ถึงวันที่………๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘……. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์    www.sunpasit.go.th หรือ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข  ๐-๔๕๒๕-๔๙๐๖, ๐-๔๕๒๔-๔๙๗๓ ต่อ ๑๓๖๘  ในวันและเวลาราชการ

                          ประกาศ ณ  วันที่……๙ มีนาคม ..พ.ศ. ๒๕๕๘

 

09 มีนาคม 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด