ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์(ยา) Metformin HCl 850 mg tablet

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ  สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Metformin HCl 850 mg tablet

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๙๙,๙๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

    เป็นเงิน ๑,๔๙๙,๙๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)      

  

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Metformin HCl 850 mg tablet

 ๒๕๐ Tab

๖,๐๐๐  

๒๔๙.๙๙

1,499,940.00

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคากลาง ตามที่คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาและกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์(ยา) กำหนดไว้ ตามบันทึกข้อความ ที่ อบ.๐๐๓๒.๑๒๓/๒๓๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ เนื่องจากไม่มีราคากลาง

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางของยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

      เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  จัดทำตามคำสั่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่  ๕๕ / ๒๕๕๘  ลงวันที่ 

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   ได้แก่

๑.

นางปิยะรัตน์

โกมลศาสตร์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางรัชนี

บุตรราช

เภสัชกรชำนาญการ         

กรรมการ

๓.

นางสาวพัชรี

กาญจนวัฒน์

เภสัชกรชำนาญการ         

กรรมการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

05 มีนาคม 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด