ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ในงานอณูชีวโมเลกุล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในรายการ ชุดน้ำยาตรวจจำแนกชนิดเชื้อ Mycobacterium spp. ด้วยวิธีทางโมเลกุลาร์ จำนว


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ในงานอณูชีวโมเลกุล 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในรายการ ชุดน้ำยาตรวจจำแนกชนิดเชื้อ Mycobacterium spp. 
ด้วยวิธีทางโมเลกุลาร์ จำนวน ๑,๔๔๐ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ในงานอณูชีวโมเลกุล กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในรายการ ชุดน้ำยาตรวจจำแนกชนิดเชื้อ Mycobacterium spp. ด้วยวิธีทางโมเลกุลาร์ จำนวน ๑,๔๔๐ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น
               ชุดน้ำยาตรวจจำแนกชนิดของเชื้อ Mycobacterium spp. ด้วยวิธีทางโมเลกุลาร์ จำนวน ๑,๔๔๐ ครั้ง
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๘๓,๖๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
  
  
 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
ธนภัทร วาฤทธิ์
(นาย ธนภัทร วาฤทธิ์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

14 มกราคม 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด