ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้ในงานจุลทรรศน์ศาสตร์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในรายการ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะและตรวจตะกอนปัสสาวะด้วย


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้ในงานจุลทรรศน์ศาสตร์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในรายการ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะและตรวจตะกอนปัสสาวะด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Fully Automated Urine Analyzer) จำนวน ๙๖,๐๐๐ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อใช้ในงานจุลทรรศน์ศาสตร์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ในรายการ ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะและตรวจตะกอนปัสสาวะด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Fully Automated Urine Analyzer) จำนวน ๙๖,๐๐๐ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น
               ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะและตรวจตะกอนปัสสาวะด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Fully Automated Urine Analyzer) จำนวน ๙๖,๐๐๐ ครั้ง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๔๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
  
  
 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
ธนภัทร วาฤทธิ์
(นาย ธนภัทร วาฤทธิ์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

14 มกราคม 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด