ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคกระดูกและข้อ ชุดที่ ๑ จำนวน ๔ รายการ เลขที่ B ๖/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคกระดูกและข้อ ชุดที่ ๑   

       จำนวน ๔ รายการ เลขที่ B ๖/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------------

            ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคกระดูกและข้อ ชุดที่ ๑ จำนวน ๔ รายการ เลขที่ B ๖/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

Celecoxib 200 mg Capsule

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๓,๑๗๗,๐๔๔.๐๐

Etoricoxib 90 mg Tablet

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๒,๑๑๘,๖๐๐.๐๐

Parecoxib 40 mg injection

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๖๗๘,๕๙๔.๐๐

Pregabalin 25 mg Capsule

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๗๑๙,๐๔๐.๐๐

 

                                                                                                                    ประกาศ ณ วันที่๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

                                                                          (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

                                                 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                            ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

14 มกราคม 2563

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด