ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ในรายการยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิต ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๓ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

     

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ในรายการยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิต ชุดที่ ๑ จำนวน ๑๓ รายการ

     ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

ABACAVIR TABLETS 300 mg

ALLOPURINOL TABLETS 100 mg

CLOPIDOGREL TABLETS 75 mg

DARUNAVIR TABLETS 600 MG

DEFERASIROX 250 MG DISPERSIBLE TABLETS

FUROSEMIDE INJECTION 20 MG/2 ML

HYDROCORTISONE TABLETS 10 MG

LOPINAVIR 200 MG + RITONAVIR 50 MG TABLETS

MIXT.CARMINATIVE 180 ML

๑๐

OSELTAMIVIR CAPSULES 75 mg (GPO-A-FLU)

๑๑

RITONAVIR TABLETS 100 MG

๑๒

SERTRALINE TABLETS 50 mg (SERTRALINE GPO)

๑๓

TENOFOVIR 300 MG and EMTRICITABINE 200 MG and EFAVIRENZ 600 MG TABLETS

   

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

     

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๙๗๓,๓๙๙.๘๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาท

แปดสิบสตางค์)

     

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่

    เป็นเงิน ๑๖,๗๒๔,๘๘๔.๐๐ บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ "ยา"

หน่วยบรรจุ

ราคากลาง

(รวม vat)

จำนวน

วงเงินราคากลาง (บาท)

แหล่ง

 ที่มา

1

ABACAVIR TABLETS 300 mg

๖๐

Tab.

๖๕๐.๕๖

๔๐๐

๒๖๐,๒๒๔.๐๐

*

2

ALLOPURINOL TABLETS

100 mg

Tab.

๐.๗๘

 

,๐๕๐,๐๐๐

๘๑๙,๐๐๐.๐๐

*1

3

CLOPIDOGREL TABLETS

75 mg

Tab.

๑๔.๐๗

 

๔๔๐,๐๐๐

,๑๙๐,๘๐๐.๐๐

*1

4

DARUNAVIR TABLETS

600 MG

Tab.

๑๒๒.๕๑

 

,๖๐๐

๔๔๑,๐๓๖.๐๐

*1

5

DEFERASIROX 250 MG DISPERSIBLE TABLETS

๑๑๒

(๑)

Tab.

(Tab. )

๑๔,๐๗๐.๕๐

๑๒๕.๖๒๙๓๓

๓๐,๐๐๐

,๗๖๘,๘๘๐.๐๐

*1

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ "ยา"

หน่วยบรรจุ

ราคากลาง

(รวม vat)

จำนวน

วงเงินราคากลาง (บาท)

แหล่ง

 ที่มา

6

FUROSEMIDE INJECTION

20 MG/2 ML

Amp.

๕.๓๕

 

๗๐,๐๐๐

๓๗๔,๕๐๐.๐๐

*

7

HYDROCORTISONE TABLETS 10 MG

๑๐๐

Tab.

๓๒๑.๐๐

๑๘๐

๕๗,๗๘๐.๐๐

*

8

LOPINAVIR 200 MG + RITONAVIR 50 MG TABLETS

๑๒๐

Tab.

๖๙๕.๕๐

๘๐๐

๕๕๖,๔๐๐.๐๐

*

9

MIXT.CARMINATIVE 180 ML

Bott

๑๒.๐๐

,๐๐๐

๔๘,๐๐๐.๐๐

*

10

OSELTAMIVIR CAPSULES

75 mg (GPO-A-FLU)

๒๕๐

Cap.

,๒๕๐.๐๐

๑๔๐

๘๗๕,๐๐๐.๐๐

*

11

RITONAVIR TABLETS

100 MG

๓๐

Tab.

๗๐๖.๒๐

๑๒๐

๘๔,๗๔๔.๐๐

*

12

SERTRALINE TABLETS

50 mg (SERTRALINE GPO)

๓๐

Tab.

๑๕๐.๘๗

,๐๐๐

,๒๐๖,๙๖๐.๐๐

*1

13

TENOFOVIR 300 MG and EMTRICITABINE 200 MG and EFAVIRENZ 600 MG TABLETS

๓๐

Tab.

๖๘๐.๕๒

 

,๐๐๐

,๐๔๑,๕๖๐.๐๐

*

หมายเหตุ

*1 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ ๕ เมษายน พ.ศ. 256๒

*2 ราคาตามบัญชีองค์การเภสัชกรรม ตามบัญชีราคายาสำหรับหน่วยงานราชการ ปีงบประมาณ 256๓ ตามหนังสือองค์การ

เภสัชกรรม ที่ สธ ๕๑๐๒/ตบ./ร./ว.๔๑/๒๕๖๒ ลว ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

           ใช้ราคาตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา  ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. 256๒ กรณีรายการใดไม่มีราคากลางตามประกาศฯ ดังกล่าว ใช้ราคาตามบัญชีราคา องค์การเภสัชกรรม สำหรับหน่วยงานภาคราชการ ปี 256๓

 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

         เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1.     นางรพีภรณ์  เจียรกูล  เภสัชกรชำนาญการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

11 ธันวาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด