ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องจี้ตัดคลื่นความถี่ จำนวน ๑เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องจี้ตัดคลื่นความถี่ จำนวน ๑เครื่อง ครั้งที่ ๒ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

--------------------------------------------------------------------
                ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องจี้ตัดคลื่นความถี่ จำนวน ๑ เครื่อง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นั้น
               ในรายการ ชุดเครื่องจี้ตัดคลื่นความถี่ จำนวน ๑ ชุด  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
  
  
 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
จิราพร หาโสม
(นาง จิราพร หาโสม)
นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

13 ธันวาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด