ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ในรายการเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ในรายการเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง
                              จังหวัดอุบลราชธานีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖๐ เครื่องๆละ ๓๑,๔๐๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๑,๘๘๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในราชการ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

                       ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                 ๕ . ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
                       (๑) ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                       (๒) ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                       (๓) ผู้เสนอราคาที่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญากับจังหวัดต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

                     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ชั้น ๕ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sunpasit.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๒๔๔๙๗๔ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗


                                                                             (นายชลิต ทองประยูร)
                                                                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
                                                                       ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง
(นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗
โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เอกสารสอบราคา เลขที่ 088/2557

09 เมษายน 2557

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด