ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรายการ จ้างเหมาบริการสลายนิ่วในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จำนวน ๘๐๐ ครั้ง

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓
ในรายการ จ้างเหมาบริการสลายนิ่วในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จำนวน ๘๐๐ ครั้ง
   
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในรายการ จ้างเหมาบริการสลายนิ่วในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จำนวน ๘๐๐ครั้ง ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๖๓,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
  
 
 มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
 (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
  
 
 
 
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓
จังหวัดอุบลราชธานี (M๖๒๑๑๐๐๒๖๑๓๒) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลำดับที่รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างชื่อโครงการงบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๒๑๑๐๐๕๙๙๑๑จ้างเหมาบริการสลายนิ่วในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จำนวน ๘๐๐ ครั้ง๑,๘๖๓,๐๐๐.๐๐๐๒/๒๕๖๓


 
 
 (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 

13 ธันวาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด