ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรายการ กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวิดีทัศน์ ชนิดให้รายละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุด

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๓
ในรายการ กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวิดีทัศน์ ชนิดให้รายละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุด 
   
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในรายการ กล้องส่องตรวจปอดและหลอด ลมชนิดวิดีทัศน์ชนิดให้รายละเอียดสูง จำนวน ๑ชุด วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๐๐,๐๐๐บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
 (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
  
 
 
 
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จังหวัดอุบลราชธานี (M๖๒๑๑๐๐๒๒๗๒๙) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลำดับที่รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างชื่อโครงการงบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๒๑๑๐๐๕๒๙๐๑กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดวิดีทัศน์ ชนิดให้รายละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุด๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐๐๒/๒๕๖๓
 

13 ธันวาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด