ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ในรายการ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร (รับน้ำหนักขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕ ตัน) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธ


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ในรายการ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร (รับน้ำหนักขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕ ตัน) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
                   ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ในรายการ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร (รับน้ำหนักขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕ ตัน) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น
                   
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร (รับน้ำหนักขยะมูลฝอยได้
ไม่น้อยกว่า ๕ ตัน) จำนวน ๑ คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ชยพล ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
  
  
 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
นิตยา สิงห์ษา
(นางสาว นิตยา สิงห์ษา)
เจ้าพนักงานพัสดุ(พนักงานราชการ)
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

03 ธันวาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด