ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี สอบราคาจ้างเหมาย้ายและติดตั้งระบบป้องกันความปลอดภัย บริเวณอาคารอายุรกรรม,อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ และอาคารสงฆ์อาพาธ

( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาย้ายและติดตั้งระบบป้องกันความปลอดภัย บริเวณอาคารอายุรกรรม,อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ และอาคารสงฆ์อาพาธ
                                 
                              จังหวัดอุบลราชธานีมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาย้ายและติดตั้งระบบป้องกันความปลอดภัย บริเวณอาคารอายุรกรรม ,อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ และอาคารสงฆ์อาพาธราคากลางที่ตั้งไว้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๖๕,๒๗๕.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                 ๕.ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
                        ๕.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                        ๕.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GovernmentProcurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                        ๕.๓ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                        กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ฝ่ายการเงินและบัญชี อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ชั้น ๕ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

                        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ชั้น ๕ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sunpasit.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๒๔๔๙๗๔ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗


                                                              (นายชลิต ทองประยูร)
                                                               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
                                                        ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง
(นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗
โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
เอกสารสอบราคา เลขที่ 083/2557

08 เมษายน 2557

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด