ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก ประเภทชุดโลหะดามกระดูกคอด้านหน้าแบบสกรูปรับมุมได้ (anterior cervical plate and variable Screws) จำนวน ๒ รายการ (ครั้งที่ ๒)

( สำเนา )

เรื่อง  ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก 

ประเภทชุดโลหะดามกระดูกคอด้านหน้าแบบสกรูปรับมุมได้ 
(anterior cervical plate and variable Screws) จำนวน ๒ รายการ (ครั้งที่ ๒)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
*****************************

                              ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานีเรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก ประเภท ชุดโลหะดามกระดูกคอด้านหน้าแบบสกรูปรับมุมได้ (anterior cervical plate and variable Screws)  จำนวน ๒ รายการ (ครั้งที่ ๒)เป็นเงินจำนวน ๔,๒๒๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๒๐๙/๒๕๖๒ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒  ปรากฏว่าไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้   เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 
 
 

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง บุษดี แก้วกันยา) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

15 พฤศจิกายน 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด