ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในรายการ ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ( DR Site )

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ในรายการ ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ( DR Site )
   
 
               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในรายการ ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  ( DR Site )  วงเงินที่ได้รับจัดสรร  ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( แปดล้านบาทถ้วน )  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 เจนฤทธิ์ วิตตะ
 (นายเจนฤทธิ์ วิตตะ)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จังหวัดอุบลราชธานี (M๖๒๐๗๐๐๒๒๔๐๓) ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลำดับที่รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างชื่อโครงการงบประมาณโครงการ
(บาท)
คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
P๖๒๐๗๐๐๐๒๖๑๐ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (DR Site) พร้อมติดตั้ง๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐๐๗/๒๕๖๒ 
เจนฤทธิ์ วิตตะ
 (นายเจนฤทธิ์ วิตตะ)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่ง
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

05 สิงหาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด