ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อใช้ในกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ จำนวน ๔ ประเภท ๑๑ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อใช้ในกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ จำนวน ๔ ประเภท ๑๑ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อใช้ในกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ จำนวน ๔ ประเภท ๑๑ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๓๑,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้
                   ๑ โลหะดามกระดูก จำนวน ๒ รายการ ดังรายการต่อไปนี้
                       ๑.๑ โลหะดามกระดูกบริเวณข้อสะโพก ชนิดมีเกลียวล็อค               จำนวน ๒ ชิ้น
                             (Locking hip screw)
                       ๑.๒ สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก (Lock screw)                        จำนวน ๘ ชิ้น
                   ๒. โลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพยุง ชนิดแคบ (Locking Narrow plate) ชนิด stainless steel จำนวน ๒ รายการ ดังรายการต่อไปนี้
                        ๒.๑ แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพยุง ชนิดแคบ                จำนวน ๒๐ ชิ้น
                              (Locking Narrow plate) ชนิด stainless steel  
                        ๒.๒ สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก (Lock screw)                       จำนวน ๑๘๐ ชิ้น
                  ๓. โลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพยุง ชนิดกว้าง (Locking Broad plate) ชนิด stainless steel จำนวน ๒ รายการ ดังรายการต่อไปนี้
                       ๓.๑ แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพยุง ชนิดกว้าง                จำนวน ๒๐ ชิ้น
                             (Locking Broad plate) ชนิด stainless steel  
                       ๓.๒ สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อก (Lock screw)                       จำนวน ๑๘๐ ชิ้น
                  ๔ โลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพยุง จำนวน ๕ รายการ ดังรายการต่อไปนี้
                      ๔.๑ แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพยุง รูปตัวที                    จำนวน ๔ ชิ้น
                            (LCP T-plate) แบบเอียงมุม
                      ๔.๒ แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพยุง รูปตัวที (LCP T-plate) จำนวน ๔ ชิ้น
                      ๔.๓ แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพยุง ชนิดเล็ก                   จำนวน ๑๐ ชิ้น
                            (Locking small plate) ชนิด stainless Steel
                      ๔.๔ แผ่นโลหะดามกระดูก ชนิดมีหัวสกรูพยุง ชนิดดัดได้                 จำนวน ๒ ชิ้น
                            (Locking reconstruction plate) ชนิด stainless Steel
                      ๔.๕ สกรูยึดแผ่นโลหะชนิดหัวล็อค (Lock screw)                        จำนวน ๑๓๔ ชิ้น
 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sunpasit.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๒๔๔๙๗๔,๐๔๕-๒๔๔๙๗๓ ต่อ ๑๑๗๖,๑๔๒๘ ในวันและเวลาราชการ
 
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 
 
 
 
 
มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
 
บุษดี แก้วกันยา
(นางบุษดี แก้วกันยา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นางบุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑๗/๒๕๖๓
 

28 ตุลาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด