ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาดมสลบ ชุดที่ ๑ จำนวน ๓ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาดมสลบ ชุดที่ ๑ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Bupivacaine HCl spinal 0.5% heavy sterile solution 4 mL

Cisatracurium 2 mg/ml Injection , 5 ml

Sevoflurane solution for inhalation 250 mL

 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๓๗๑,๓๔๔.๕๐ บาท (เก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 

    เป็นเงิน ,๔๐๙,๖๘๗.๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนเก้าพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

  ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Bupivacaine HCl spinal 0.5% heavy sterile solution 4 mL

Amp

,๑๐๐

๖๖๘.๗๕

๗๓๕,๖๒๕.๐๐

Cisatracurium 2 mg/ml Injection , 5 ml

Amp

๓๐,๖๗๕

๑๑๗.๗๐

,๖๑๐,๔๔๗.๕๐

Sevoflurane solution for inhalation 250 mL

Bott

,๐๕๐

,๘๒๒.๔๙

,๐๖๓,๖๑๔.๕๐

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๒ รายการที่ ๒ กำหนดตามราคาตลาดจากเวปไซต์กระทรวงสาธารณสุข (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑) เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๓ รายการที่ ๓ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๔๐๒๖๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ตุลาคม๒๕๖๒ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาดมสลบ ชุดที่ ๑ จำนวน ๓ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

          . นางกัสมา           นิยมพานิชพัฒนา  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ          ประธานกรรมการ

          . นางวรางคณา      สีมาพล               เภสัชกรชำนาญการ                             กรรมการ

          . นางสาวบุณยาพร  ดีบุบผา               เภสัชกรปฏิบัติการ                              กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

22 ตุลาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด