ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคผิวหนังและยาตา ชุดที่ ๑ จำนวน ๕ รายการ เลขที่ B๓๐/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคผิวหนังและยาตา

        ชุดที่ ๑ จำนวน ๕ รายการ เลขที่ B๓๐/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------------

            ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคผิวหนังและยาตา ชุดที่ ๑ จำนวน ๕ รายการ เลขที่ B๓๐/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

Clobetasol propionate 0.05% cream, 15 g

บริษัท บางกอกดรัก จำกัด

๘๓๑,๒๕๐.๐๐

Desoximetasone cream 0.25%,

300 gm

บริษัท เอสพีเอส

เมดิคอล จำกัด

,๕๒๖,๐๐๐.๐๐

Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose) 0.3% + Dextran 70 0.1% eye drop,0.8 ml

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๙๘๐,๐๑๓.๐๐

Latanoprost 0.005% eye drop,

2.5 ml

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

,๗๒๘,๐๕๐.๐๐

Mupirocin ointment 2% , 5 gm

บริษัท จรูญเภสัช จำกัด

๗๕๔,๓๐๘.๐๐

                                          ประกาศ ณ วันที่๑๑ ตุลาคม พ.. ๒๕๖๒

นายมนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

11 ตุลาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด