ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อเวชภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รายการยา Amlodipine 10 mg tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อเวชภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย

         รายการยา Amlodipine 10 mg tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก

---------------------------------------------------------------------------

             ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รายการยา Amlodipine 10 mg tablet จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้

 

 

ที่

 

 

รายการยา

 

 

ขนาดบรรจุ

 

 

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

รวมภาษี

มูลค่าเพิ่ม

    

   รวมเป็นเงิน

      (บาท)

Amlodipine 10 mg tablet

๑๐๐

Tab.

๒๐,๐๐๐

๔๕.๐๐

๙๐๐,๐๐๐.๐๐

                                                  ประกาศ ณ วันที่๑๑ ตุลาคม พ.. ๒๕๖๒

นายมนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

11 ตุลาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด