ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคกระดูกและข้อ ชุดที่ ๕ จำนวน ๖ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคกระดูกและข้อ ชุดที่ ๕ จำนวน ๖ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Alendronate sodium 70 mg + Colecalciferol 5,600 IU tablet

Baclofen 10 mg Tablet

Hydroxychloroquine sulfate 200 mg Tablet

Risedronate sodium 35 mg tablet

Sulfasalazine 500 mg Enteric coated tablet

Sulfinpyrazone 100 mg tablet

 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๕๐๓,๕๘๑.๐๐ บาท (แปดล้านห้าแสนสามพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 

    เป็นเงิน ๑๕,๗๐๐,๕๔๓.๐๐ บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)

 

  ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Alendronate sodium 70 mg + Colecalciferol 5,600 IU tablet

Tab

๑๙,๖๐๐

๘๖.๖๓

,๖๙๗,๙๔๘.๐๐

Baclofen 10 mg Tablet

๒๐๐

Tab

,00

๓๕๒.๐๓

,๗๒๔,๙๔๗.๐๐

Hydroxychloroquine sulfate 200 mg Tablet

๕๐

Tab

,00

๕๐๐.๗๖

,๙๐๕,๙๒๘.๐๐

Risedronate sodium 35 mg tablet

Tab

๓,๖๐๐

๒๑๕.๒๐

๗๗๔,๗๒๐.๐๐

Sulfasalazine 500 mg Enteric coated tablet

๑๐๐

Tab

๑๐,๐๐๐

๖๔๒.๐๐

,๔๒๐,๐๐๐.๐๐

Sulfinpyrazone 100 mg tablet

๑๐๐

Tab

๕๕๐

,๑๔๐.๐๐

,๑๗๗,๐๐๐.๐๐

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๒ รายการที่ ๒ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๓ รายการที่ ๓ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๔ รายการที่ ๔ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๕ รายการที่ ๕ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๖ รายการที่ ๖ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๑๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๓๗๐๑๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาโรคกระดูกและข้อ ชุดที่ ๕ จำนวน ๖ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

          . นางประพิศ        เทพอารักษ์กุล       นายแพทย์เชี่ยวชาญ                  ประธานกรรมการ

          . นางสาววิไลพร      ชัยเวชสกุล          เภสัชกรชำนาญการ                             กรรมการ

                   . นางสาวบุณยาพร  ดีบุบผา               เภสัชกรปฏิบัติการ                              กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

09 ตุลาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด