ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๔ จำนวน ๔ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๔ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Ampicillin 2 gm and Sulbactam 1 gm for injection

Colistin 150 mg for injection

Ganciclovir 500 mg for injection

Piperacillin 4 gm and Tazobactam 500 mg for injection

   

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

   

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๙๐๒,๖๘๑.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนสองพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

   

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 

    เป็นเงิน ๙,๓๖๒,๔๓๘.๐๐ บาท (เก้าล้านสามแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)

  ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Ampicillin 2 gm and Sulbactam 1 gm for injection

Vial

,๗๐๐

๑๖๐.๕๐

๗๕๔,๓๕๐.๐๐

Colistin 150 mg for injection

Vial

๒๐,๐๐๐

๑๐๒.๐๐

,๐๔๐,๐๐๐.๐๐

Ganciclovir 500 mg for injection

Vial

๘๐๐

,๕๒๒.๖๑

,๒๑๘,๐๘๘.๐๐

Piperacillin 4 gm and Tazobactam 500 mg for injection

Vial

๕๐,๐๐๐

๑๐๗.๐๐

 

,๓๕๐,๐๐๐.๐๐

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๒ รายการที่ ๒ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๐๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๓ รายการที่ ๓ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๐๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๔ รายการที่ ๔ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๔๐๕๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาปฏิชีวนะ ชุดที่ ๔ จำนวน ๔ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

          . นางสาวชารียา    ธานี                นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ            ประธานกรรมการ

          . นางสุวัตถิยา       กิจศรัณย์           นายแพทย์ชำนาญการ                          กรรมการ

          . นางสาวชลันธร    ไชยศิลา            เภสัชกรชำนาญการ                              กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

09 ตุลาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด