ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก ประเภทชุดโลหะดามกระดูกสันหลังชนิดใส่ผ่าน pedicle (pedicular screw system) แก้ไขความผิดรูปกระดูกสันหลัง (deformity) จำนวน ๒ รายการ

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี 
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก ประเภทชุดโลหะดามกระดูกสันหลังชนิดใส่ผ่าน pedicle (pedicular screw system) แก้ไขความผิดรูปกระดูกสันหลัง (deformity) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

                        ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก ประเภทชุดโลหะดามกระดูกสันหลังชนิดใส่ผ่าน pedicle (pedicular screw system) แก้ไขความผิดรูปกระดูกสันหลัง (deformity) จำนวน ๒ รายการ  เป็นเงินจำนวน ๘,๕๗๐,๐๐๐ บาท      (แปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๕๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น

                        จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
 
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 
 
 

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง 
 
(นาง บุษดี แก้วกันยา) 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

08 ตุลาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด