ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๖ จำนวน ๕ รายการ เลขที่ B๒๘/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๖

        จำนวน ๕ รายการ เลขที่ B๒๘/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------------

                ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๖ จำนวน ๕ รายการ เลขที่ B๒๘/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

Bevacizumab 100 mg/4 ml injection

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

,๖๑๐,๗๒๔.๕๐

Bicalutamide 50 mg Tablet

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

๕๖๖,๒๔๔.๐๐

Flutamide 250 mg Tablet

บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด

,๐๘๐,๐๐๐.๐๐

Ifosfamide 1 g for Injection

ยกเลิก เนื่องจากเสนอราคา

เกินวงเงินงบประมาณและ

ราคากลางมากกว่าร้อยละ ๑๐

-

Rituximab 500 mg/50 ml Injection

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

,๑๑๐,๙๔๐.๐๐

                                                   ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

นายมนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 

02 ตุลาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด