ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รายการยา Cefoperazone 500 mg + Sulbactam 500 mg for injection จำนวน ๑ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รายการยา Cefoperazone 500 mg + Sulbactam

                      500 mg for injection จำนวน ๑ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Cefoperazone 500 mg + Sulbactam 500 mg for injection

 

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๔๑๙,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 

    เป็นเงิน ๔,๔๑๙,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

ที่

รายการเวชภัณฑ์ (ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Cefoperazone 500 mg + Sulbactam 500 mg for injection

Vial

๗๐,๐๐๐

๖๓.๑๓

๔,๔๑๙,๑๐๐.๐๐

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    .รายการที่ ๑ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๒๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

 

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

             เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๓๗๐๒๑/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ (ยา), กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเวชภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รายการยา Cefoperazone 500 mg + Sulbactam 500 mg for injection จำนวน ๑ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่

 

.

นายจำลอง

กิตติวรเวช

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางสาวชารียา

ธานี

นายแพทย์ชำนาญการ

                กรรมการ

๓.

นางสาวชลันธร

ไชยศิลา

เภสัชกรชำนาญการ                      

                กรรมการ

26 กันยายน 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด