ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในหน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ในรายการไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย Polyester เบอร์ ๒-๐ มี PTFEc pledget ขนาดเข็ม ๒๐ มม. (ครั้งที่ ๒)


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในหน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ในรายการไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย Polyester เบอร์ ๒-๐ มี PTFEc pledget ขนาดเข็ม ๒๐ มม. (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
                       ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในหน่วยศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ในรายการไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย Polyester เบอร์ ๒-๐ มี PTFEc pledget ขนาดเข็ม ๒๐ มม. (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น
                     ไหมเย็บแผลสังเคราะห์ชนิดไม่ละลาย Polyester เบอร์ ๒-๐ มี PTFEc pledget ขนาดเข็ม ๒๐ มม. จำนวน ๓,๖๐๐ ชิ้นๆละ ๒๒๑.๖๖ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙๗,๙๗๖ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ฟาโวริกา จำกัด 
          
 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
  
  
 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
พัชรี แสงชาติ
(นาง พัชรี แสงชาติ)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

26 สิงหาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด