ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก ประเภทข้อเข่าเทียม จำนวน ๗ รายการ (ครั้งที่ ๒)


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ
วัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก ประเภทข้อเข่าเทียม จำนวน ๗ รายการ (ครั้งที่ ๒)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
e-bidding)

    --------------------------------------------------------------------

                           ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงาน
ศัลยกรรมกระดูก ประเภทข้อเข่าเทียม จำนวน ๗ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๔๘/๒๕๖๒ 
ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น

                            ๑. ข้อเข่าเทียมที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ชนิดงอเข่าได้มากกว่ามาตรฐาน (LPS FLEX-FiX) จำนวน ๒๐ ชุดๆละ ๔๗,๐๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
                            ๒. ข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ แบบไม่ตัด PCL จำนวน ๒๐ ชุดๆละ ๔๗,๐๐๐ บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาที่ชนะการ
เสนอราคา ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

                            ๓. ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ (Total Knee Fixed Bearing แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน ๒๐ ชุดๆละ ๔๗,๐๐๐ บาท  ป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

                            ๔. ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดแบบฐานรองรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ (Total Knee Mobile Bearing) แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน ๒๐ ชุดๆละ ๔๗,๐๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
                            ๕. ชุดผ่าตัดแก้ไขข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูก ชนิดมีแกนยึดกระดูกขาและหน้าแข้ง จำนวน
๓ ชุดๆละ ๙๕,๐๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

                            ๖. ข้อเข่าเทียมแบบใช้สารยึดกระดูกชนิดแบบพิเศษเฉพาะบุคคล (Revision Knee) แบบใช้เครื่องนำวิถีในการผ่าตัด จำนวน ๓ ชุดๆละ ๙๕,๐๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

 

๒/๗. ชุดข้อเข่าเทียม... 

-๒-


                            ๗. ชุดข้อเข่าเทียมชนิดพิเศษเฉพาะบุคคล ชนิดใช้สารยึดกระดูก (Revision Knee) จำนวน ๓ ชุดๆละ ๙๕,๐๐๐ บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

 
 ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
  
  
 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
วิไล บัวงาม
(นางสาว วิไล บัวงาม)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
 โดย นาง บุษดี แก้วกันยา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

15 สิงหาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด