ประกาศร่างขอบเขตงาน ( (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ ๑๗ รายการ ด้วยเงินลงทุน(งบค่าเสื่อม ๒๐%) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

      

                      

ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๗ รายการ

ด้วยเงินงบลงทุน (งบค่าเสื่อม ๒๐%)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี

 

ความเป็นมา

ด้วยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี  เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด ๑,๑๘๘ เตียง  มี

ผู้ป่วยที่มารับบริการเฉลี่ยวันละ ๒,๐๐๐ คน/วัน มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำสาขา อีกทั้ง เป็นสถานบริการระดับตติยภูมิที่มีศักยภาพในระดับแนวหน้าในการให้บริการทางการแพทย์และเป็นศูนย์ในการรักษาพยาบาลเฉพาะโรค  ที่ต้องใช้ทรัพยากรระดับสูง ตลอดจนเป็นสถานบริการที่รับรับระบบการส่งต่อผู้ป่วย จึงจำเป็นจะต้องจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย  ดังนั้น เพื่อเป็นการจัดหาเพื่อให้ทันต่อการใช้งาน และเป็นการรองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลฯ

วัตถุประสงค์

    ๒.๑ เพื่อให้มีเครื่องมือแพทย์อย่างเพียงพอในการบริการหอผู้ป่วยภาวะวิกฤต อุบัติเหตุ

    ๒.๒ เพื่อการใช้งานดูแลผู้ป่วยหนักระยะวิกฤต บนพื้นฐานของการให้การบริการดูแลผู้ป่วยหนัก

ระยะวิกฤตอย่างปลอดภัยอย่างปลอดภัย

คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

          ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

          ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔.  รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 

ตามเอกสารแนบ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

พฤศจิกายน ๒๕๕๗  -  มกราคม  ๒๕๕๘

  1. ระยะเวลาส่งมอบงาน

     กำหนดระยะเวลาส่งมอบงาน ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗.  วงเงินในการจัดซื้อ

     วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อทั้งสิ้น ๓๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบหกล้านสี่แสนบาทถ้วน) 

๘. รายละเอียดอื่น ๆ

          ผู้เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณะอักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดดังนี้

  1. www.sunpasit.go.th
  2. โทรสาร ๐ ๔๕๒๔ ๔๙๗๔
  3. ที่อยู่ : ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

เลขที่ ๑๒๒ ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 

 

กำหนดวิจารณ์ วันประกาศ ๒๖  มกราคม ๒๕๕๘  -   สิ้นสุดการวิจารณ์  ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

26 มกราคม 2558

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด