ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ชุดที่ ๓ จำนวน ๖ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ชุดที่ ๓ จำนวน ๖ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Doxazosin 4 mg sustained release tablet

Etonogestrel 68 mg for implant

Leuprorelin acetate 11.25 mg for pre-filled syringe

Multivitamins plus minerals tablet

Potassium citrate 1,080 mg extended-release tablet

Potassium sodium hydrogen citrate granules 280 gm

   

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

   

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๙๑๙,๔๕๕.๒๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์)

   

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 

    เป็นเงิน ๗,๘๑๙,๘๔๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

  ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Doxazosin 4 mg sustained release tablet

Tab

๑๒๐,๐๐๐

๑๘.๘๗

 

,๒๖๔,๔๐๐.๐๐

Etonogestrel 68 mg for implant

Set

๔๐๐

,๘๒๙.๗๐

 

๗๓๑,๘๘๐.๐๐

Leuprorelin acetate 11.25 mg for pre-filled syringe

PFS

๒๔๐

,๓๘๓.๐๐

 

,๗๗๑,๙๒๐.๐๐

Multivitamins plus minerals tablet

๓๐

Tab

๑๐,๐๐๐

๕๓.๕๐

๕๓๕,๐๐๐.๐๐

Potassium citrate 1,080 mg extended-release tablet

๑๐๐

Tab

,๐๐๐

๙๖๓.๐๐

๙๖๓,๐๐๐.๐๐

Potassium sodium hydrogen citrate granules 280 gm

Bott.

,๐๐๐

๕๑๗.๘๘

,๕๕๓,๖๔๐.๐๐

 

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๒ รายการที่ ๒ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๐๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๓ รายการที่ ๓ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๔ รายการที่ ๔ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๐๕๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๕ รายการที่ ๕ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๐๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

    ๔.๖ รายการที่ ๖ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๐๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒


๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๒๗๖๒๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาโรคระบบทางเดินปัสสาวะ ชุดที่ ๓ จำนวน ๖ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

.

นายโคมทอง

   ปิตุจาตุรนต์

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

 

๒.

นางวาสนา

   เทียนจารุวัฒนา

เภสัชกรชำนาญการ

กรรมการ

 

๓.

นางสาวเพชรรัตน์

สาเมฆ

เภสัชกรปฏิบัติการ

  กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

02 สิงหาคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด