ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือชนิดผสมเอ็นไซม์และน้ำยาฆ่าเชื้อ (Enzymatic Detergent) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือชนิดผสมเอ็นไซม์และน้ำยาฆ่าเชื้อ (Enzymatic Detergent) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

........................................................................................
 

                         ตามประกาศ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือชนิดผสมเอ็นไซม์และน้ำยาฆ่าเชื้อ(Enzymatic Detergent) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 12 มีนาคม ๒๕๖2 ดังรายการต่อไปนี้    
                          น้ำยาล้างเครื่องมือชนิดผสมเอ็นไซม์และน้ำยาฆ่าเชื้อ(Enzymatic Detergent)  จำนวน  ๘๐๐
แกลลอนๆละ ๒,๙๙๐ บาท  เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น  ๒,๓๙๒,๐๐๐  บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)ยกเลิก เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาได้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด

                           
                           โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
 
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒        
 
 
 
 

(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)  (นายมนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง 
 
(นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์) 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
 โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

30 เมษายน 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด