ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ที่ใช้ในงานศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ประเภทสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ด้วยบอลลูน PTA Balloon ๐.๐๓๕ เคลือบด้วย Hydrophilic Coating พร้อมอุปกรณ์พองบอลลูน


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ
วัสดุการแพทย์ที่ใช้ในงานศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
ประเภทสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
ด้วยบอลลูน PTA Balloon .๐๓๕ เคลือบด้วย Hydrophilic Coating พร้อมอุปกรณ์พองบอลลูน  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

                    ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ที่ใช้ในงานศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก ประเภทสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ด้วยบอลลูน PTA Balloon ๐.๐๓๕ เคลือบด้วย Hydrophilic Coating พร้อมอุปกรณ์พองบอลลูน จำนวน ๗๘๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๗๖/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น

                   สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ด้วยบอลลูน PTA Balloon ๐.๐๓๕ เคลือบด้วย Hydrophilic Coating พร้อมอุปกรณ์พองบอลลูน จำนวน ๗๘๐ เส้นๆละ ๑๒,๖๘๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๘๙๐,๔๐๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัทโกลบอล วี เมดิคอล จำกัด

 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
  
  
 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
สำเนาถูกต้อง
 
พัชรี แสงชาติ
(นาง พัชรี แสงชาติ)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
 โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 

22 เมษายน 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด