ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมลิฟท์โดยสาร ID:๖๒๓๒๐ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๒-๐๐๑-๐๐๐๑/๐๐๐๖/๒๕๕๖ ตัวที่ ๓ ติดตั้ง ณ อาคารอายุรกรรม ๘ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมลิฟท์โดยสาร ID:๖๒๓๒๐
เลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๒-๐๐๑-๐๐๐๑/๐๐๐๖/๒๕๕๖ ตัวที่ ๓ ติดตั้ง ณ อาคารอายุรกรรม ๘ ชั้น
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีโครงการจ้างเหมาซ่อมลิฟท์โดยสาร ID๖๒๓๒๐ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๒- ๐๐๑-๐๐๐๑/๐๐๐๖/๒๕๕๖ ตัวที่ ๓ ติดตั้ง ณ อาคารอายุรกรรม ๘ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาซ่อมลิฟท์โดยสาร ID:๖๒๓๒๐ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๐๒-๐๐๑-๐๐๐๑/๐๐๐๖/๒๕๕๖ ตัวที่ ๓ ติดตั้ง ณ อาคารอายุรกรรม ๘ ชั้น จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เวอร์ติคัล ทราฟฟิค จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                
ประกาศ ณ วันที่  ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 
                                                     
                                    
                                                                    (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
                                                             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
                                                       ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
พัทธนันท์ ศุภลักษณ์
(นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
 โดย นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

22 เมษายน 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด