ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ ๓ จำนวน ๘ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ  กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ ๓ จำนวน ๘ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Entacapone 200 mg tablet

Glycerine 10 % Solution for Infusion, 500 ml

Lamotrigine 50 mg tablet

Levetiracetam 500 mg Injection

Levodopa 100 mg+Benserazide (HCl) 25 mg controlled release capsule

Piribedil 50 mg sustained release tablet

Rotigotine 4 mg/24 hr transdermal patch

Topiramate 50 mg Tab

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐,๑๘๖,๔๙๕.๐๐ บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 

    เป็นเงิน ๒๖,๕๐๖,๐๒๖.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านห้าแสนหกพันยี่สิบหกบาทถ้วน)

ที่

รายการเวชภัณฑ์ (ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Entacapone 200 mg tablet

Tab

๒๘๐,๐๐๐

๓๒.๘๕

๙,๑๙๘,๐๐๐.๐๐

Glycerine 10 % Solution for Infusion, 500 ml

Bott

๕,๖๐๐

๒๗๔.๔๖

๑,๕๓๖,๙๗๖.๐๐

Lamotrigine 50 mg tablet

Tab

๖๙,๐๐๐

๑๖.๕๓

๑,๑๔๐,๕๗๐.๐๐

Levetiracetam 500 mg Injection

Vial

๖,๐๐๐

๔๕๐.๐๐

๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

Levodopa 100 mg+Benserazide

(HCl) 25 mg controlled release capsule

Cap

๑๖๐,๐๐๐

๖.๘๓

๑,๐๙๒,๘๐๐.๐๐

Piribedil 50 mg sustained release tablet

Tab

๑๓๘,๐๐๐

๑๒.๘๔

๑,๗๗๑,๙๒๐.๐๐

Rotigotine 4 mg/24 hr transdermal patch

Patch

๒๒,๔๐๐

๑๔๓.๔๐

๓,๒๑๒,๑๖๐.๐๐

Topiramate 50 mg Tab

Tab

๓๖๐,๐๐๐

๑๖.๒๖

๕,๘๕๓,๖๐๐.๐๐

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

    ๔.๒ รายการที่ ๒ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ PU๖๒๐๔N๑๑๕ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

    ๔.๓ รายการที่ ๓ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

    ๔.๔ รายการที่ ๔ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

    ๔.๕ รายการที่ ๕ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

    ๔.๖ รายการที่ ๖ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

    ๔.๗ รายการที่ ๗ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

    ๔.๘ รายการที่ ๗ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

             เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๗๙๕๑ / ๒๕๖๒ ลงวันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาโรคระบบประสาท ชุดที่ ๓ จำนวน ๘ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

๑.  

นางสาวพรรณปพร  

โคนพันธ์        

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ   

 ประธานกรรมการ

๒.

นางสาวอรนภา

ธิปัตดี

เภสัชกรปฏิบัติการ                      

           กรรมการ

๓.

นางกุลิสรา

ศรีวิบูลย์

เภสัชกรปฏิบัติการ                      

         กรรมการ

 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

19 เมษายน 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด