ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Antihemophilic factor VIII 250 IU injection จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                  ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Antihemophilic factor VIII 

        250 IU injection จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ

        พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

---------------------------------------------------------------------------

                       ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Antihemophilic factor VIII 250 IU injection จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ ได้แก่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๕๙,๒๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

 

 

ที่

 

 

รายการยา

 

 

ขนาดบรรจุ

 

 

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

รวมภาษี

มูลค่าเพิ่ม

    

   รวมเป็นเงิน

      (บาท)

1

Antihemophilic factor VIII 250 IU injection

1

Vial

๓,๘๐0

๒,๓๘๔.๐๐

๙,๐๕๙,๒๐๐.๐๐

             

                                                   ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

                                                         (นายมนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

                                                 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                           ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

11 เมษายน 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด