ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน ๘ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ปี 2558

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อใช้ในกล่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน ๘ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ปี ๒๕๕๘
 
             ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อใช้ในกล่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน ๘ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ปี ๒๕๕๘ ตามรายการ ดังนี้

          ๑.  โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์แบบเมโยขาแบน สอดแนบฐานใต้เตียงได้แบบสแตนเลส
                                                                                                                               จำนวน ๑๓ ชุด ๆ ละ  ๕,๕๐๐.- บาท
          ๒.   โต๊ะวางแขนผ่าตัด แบบสแตนเลส                                                จำนวน  ๖  ชุด ๆ ละ ๑๕,๐๐๐.-บาท 
          ๓.   โต๊ะวางเสื้อกราวน์ แบบสแตนเลส
                   ขนาด ๕๒x ๖๒ x ๘๐ (กว้างxยาวxสูง)                                       จำนวน  ๙  ชุด ๆ ละ   ๗,๕๐๐.-บาท
          ๔.   โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ ๔ ชั้น แบบสแตนเลส                             จำนวน  ๑ ชุด  ๆ  ละ ๑๖,๐๐๐.-บาท
          ๕.   รถเข็นวางเครื่องมือแพทย์  ๒  ชั้น แบบสแตนเลส  
                  ขนาด ๕๒x ๙๒ x ๘๐ ซม. (กว้างxยาวxสูง)                                  จำนวน  ๑  ชุด ๆ  ละ  ๙,๕๐๐.-บาท
           ๖.   รถเข็นวางเครื่องมือแพทย์  ๒  ชั้น แบบสแตนเลส   
                  ขนาด ๕๙x ๙๒ x ๘๐ ซม. (กว้างxยาวxสูง)                                    จำนวน ๑๙ ชุด ๆ ละ ๗,๕๐๐.-บาท
          ๗.   ขาตั้งอ่างคู่                                                                                               จำนวน ๓  ชุด ๆ ละ  ๗,๐๐๐.-บาท
          ๘.   ขาตั้งอ่างเดี่ยว                                                                                         จำนวน  ๙  ชุดๆ ละ  ๔,๐๐๐.-บาท
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น  ๔๘๐,๐๐๐.-บาท  (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ปี  ๒๕๕๘
เพื่อใช้ในราชการ  ณ  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

       

              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น ๕ อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี พร้อมของตัวอย่าง รายการละ ๑ ชุด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ได้ที่ฝ่ายการเงินและบัญชี อาคาร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ชั้น ๕ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.Sanpasit.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕-๒๔๔๙๗๔ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 

(นายชลิต ทองประยูร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 033/2558

 

12 ธันวาคม 2557

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด