ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ในรายการ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ

     

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

               จังหวัดอุบลราชธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ    ในวงเงินที่ได้รับจัดสรรเป็นงบค่าเสื่อม   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   เป็นเงินจำนวน  ๔๐,๘๖๑,๘๕๓.๖๘  บาท เงินบำรุงโรงพยาบาลฯสมทบ  ๙๔๘,๑๔๖.๓๒  บาท  รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น   ๔๑,๘๑๐,๐๐๐  บาท (สี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

                                                                      ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 
   

  มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
  (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
   

 

 

 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จังหวัดอุบลราชธานี (M๖๑๑๒๐๐๑๔๑๖๘) ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท) คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑ P๖๑๑๒๐๐๑๙๙๒๑ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ๔๑,๘๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐๔/๒๕๖๒

ประกอบด้วย
๑.เตียงผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ เตียงๆละ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น  ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท
( เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน )
๒.โคมไฟผ่าตัดใหญ่ จำนวน ๓ โคมๆละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
( เก้าล้านบาทถ้วน )
๓.เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล จำนวน ๖ เตียงๆละ ๑,๗๖๐,๐๐๐ บาทรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น   ๑๐,๕๖๐,๐๐๐ บาท ( สิบล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน )
๔.เครื่องดมยาสลบชนิด ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๔ เครื่องๆละ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท ( เจ็ดล้านสองแสนบาทถ้วน )
๕.โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๓๐๐๐๐  ลักซ์หลอดแอลอีดี  จำนวน ๕ โคมๆละ ๑,๔๕๐,๐๐๐  บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๗,๒๕๐,๐๐๐ บาท ( เจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )
รวม ๕ รายการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๑,๘๑๐,๐๐๐ บาท ( สี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน )


 

มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
  (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

15 มกราคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด