ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อประกอบการศึกษาของศูนย์แพทยศาสตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อประกอบการศึกษาของศูนย์แพทยศาสตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------


               ตามที่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อประกอบการศึกษาของศูนย์แพทย์ศาสตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ๑. กล้องถ่ายภาพ จำนวน ๓ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซี.ซี.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. POWERMIXER จำนวน ๗ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซี.ซี.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๔๒,๕๕๐  บาท ( สองแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
              ๓. ไมโครโฟนชนิดมีสาย จำนวน ๑๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่บริษัท ซี.ซี.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๗๙,๒๐๐  บาท ( เจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
              ๔. ไมโครโฟนชนิดไร้สาย จำนวน ๓ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่บริษัท ซี.ซี.คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๔,๐๐๐  บาท ( สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
              
 
 

มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ 
(นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 

สำเนาถูกต้อง
 
พัทธนันท์ ศุภลักษณ์
(นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
 โดย นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

17 มกราคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด