ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องดมยาสลบ ๓ รายการ จำนวน ๒๔ เครื่อง ของกลุ่มงานวิสัญญี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องดมยาสลบ  ๓  รายการ
 จำนวน ๒๔ เครื่อง  ของกลุ่มงานวิสัญญี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------


               ตามประกาศ  จังหวัดอุบลราชธานี   เรื่อง  ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องดมยาสลบ  ๓  รายการ จำนวน ๒๔ เครื่อง ของกลุ่มงานวิสัญญี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๐๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น
               ๑. เครื่องดมยาสลบ ยี่ห้อ DRAEGER รุ่น PRIMUS จำนวน ๗ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่   บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ)   โดยเสนอราคาต่ำสุด    เป็นเงินทั้งสิ้น 
๘๕๙,๙๕๐.๐๐บาท (แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. เครื่องดมยาสลบ ยี่ห้อ DRAEGER รุ่น PERSEUS จำนวน ๗ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่   บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ)   โดยเสนอราคาต่ำสุด   เป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๑๓๙,๙๙๙.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. เครื่องดมยาสลบ ยี่ห้อ OHMEDA จำนวน ๑๐ เครื่อง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

           

                                                                
                                                                     (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
                                                             ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
                                                        ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
                         

             สำเนาถูกต้อง
 
         ณัฐชานันท์ สมบูรณ์
  (นางสาว ณัฐชานันท์ สมบูรณ์)
             เจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒
 โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

14 มกราคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด