ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๑ จำนวน ๕ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๑ จำนวน ๕ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Cytarabine 2 gm Injection

Everolimus 10 mg Tablet

Filgrastim 300 mcg  Injection

Methotrexate 5,000 mg Injection

Regorafenib 40 mg Tablet

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๗๕๖,๗๓๒.๖๒ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทหกสิบสองสตางค์)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  วันที่ 

    เป็นเงิน ๑๗,๓๙๖,๕๗๔.๕๒ บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบสองสตางค์)

  ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Cytarabine 2 gm Injection

Vial

500

2,557.89

๑,๒๗๘,๙๔๕.๐๐

Everolimus 10 mg Tablet

Tab

400

4,743.50

๑,๘๙๗,๔๐๐.๐๐

Filgrastim 300 mcg  Injection

Syringe

7,000

 1,500.14

10,500,980.00

Methotrexate 5,000 mg Injection

Vial

200

3,842.37

 

๗๖๘,๔๗๔.๐๐

Regorafenib 40 mg Tablet

Tab

1,624

1,816.98

๒,๙๕๐,๗๗๕.๕๒

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ ๕๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

    ๔.๒ รายการที่ ๒ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

    ๔.๓ รายการที่ ๓ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

    ๔.๔ รายการที่ ๔ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามใบสั่งซื้อเลขที่PU๖๒๐๑N๑๔๑ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนด

ราคากลางยา วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

    ๔.๕ รายการที่ ๕ กำหนดตามราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

     เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๖๒๒๖๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาโรคมะเร็ง ชุดที่ ๑ จำนวน ๕ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

๑.

นางสาวขวัญนุช

ศรีกาลา

นายแพทย์ชำนาญการ

ประธานคณะกรรมการ

๒.

นางสาวภารดี

ชานุบาล

เภสัชกรปฏิบัติการ                      

               กรรมการ

๓.

นายภาณุมาศ

เยาวศรี

เภสัชกรปฏิบัติการ                      

               กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

14 มกราคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด