ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Meropenem 1 gm for injection จำนวน ๑ รายการด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Meropenem 1 gm for

        injection จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

        โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

---------------------------------------------------------------------------

                       ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Meropenem 1 gm for injection จำนวน ๑ รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ ได้แก่ บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๐๒,๔๓๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสี่แสนสองพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) ดังนี้

 

 

ที่

 

 

รายการยา

 

 

ขนาดบรรจุ

 

 

จำนวน

ราคา

ต่อหน่วย

รวมภาษี

มูลค่าเพิ่ม

    

   รวมเป็นเงิน

      (บาท)

1

Meropenem 1 gm for injection

1

Vial

๔๕,๙๐0

๑๑๗.๗๐

๕,๔๐๒,๔๓๐.๐๐

             

                                                   ประกาศ ณ วันที่……๔ มกราคม....พ.ศ. ๒๕๖๒

                                                                (นายมนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

                                                       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                                  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

04 มกราคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด