ประกาศราคากลางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ  การจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่

ที่

รายการเวชภัณฑ์(ยา)

Erythropoietin alpha 8,000 IU injection or for injection

    / หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖,๕๙๙,๔๔๕.๐๐ บาท (สิบหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่  ๓ มกราคม ๒๕๖๒

    เป็นเงิน ๑๖,๕๙๙,๔๔๕.๐๐ บาท (สิบหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)

ที่

รายการเวชภัณฑ์ (ยา)

หน่วยนับ

จำนวน

ราคาต่อหน่วย

วงเงิน (บาท)

Erythropoietin alpha 8,000 IU injection or for injection

PFS

๗,๑๐๐

๒,๓๓๗.๙๕

๑๖,๕๙๙,๔๔๕.๐๐

             

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

    ๔.๑ รายการที่ ๑ กำหนดตามราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ PU๖๒๐๒N๐๓๙ เนื่องจากไม่มีราคากลางตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

             เจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง จัดทำตามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ ๕๙๕๓๐ / ๒๕๖๑ ลงวันที่  ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน, รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเวชภัณฑ์ "ยา", กำหนดราคากลางและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ กลุ่มยาโรคไต ชุดที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ สำหรับการจัดซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)  ได้แก่

          ๑. นางสาวอังคณา   เผ่าผา              นายแพทย์ชำนาญการ                 ประธานกรรมการ

          ๒. นางรัชนี           บุตรราช           เภสัชกรชำนาญการ                              กรรมการ

          ๓. นายฉัตรชัย       ต้นกระโทก         เภสัชกรชำนาญการ                              กรรมการ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

03 มกราคม 2562

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด