ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในรายการ เช่าและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ภาพต่อรอบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ในรายการ เช่าและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ภาพต่อรอบ
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ เครื่อง

     

               ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
               จังหวัดอุบลราชธานี   ขอประกาศเผยแพร่แผนการเช่าและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ภาพต่อรอบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ เครื่อง ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร ๔,๙๔๐,๐๐๐ บาท ( สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน )  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ  ๒๕๖๒  ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้
                                                                                                                       ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 
   

 
  มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
  (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
   

 

 

 
  รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จังหวัดอุบลราชธานี (M๖๑๑๑๐๐๒๖๒๔๖) ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่ รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง ชื่อโครงการ งบประมาณโครงการ
(บาท) คาดว่าจะ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)
๑ P๖๑๑๑๐๐๕๓๓๔๘ เช่าและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๒๘ ภาพต่อรอบ พร้อมอุปกรณครบชุด ๔,๙๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๑

 

 
  (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
  ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

12 ธันวาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด