ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจโดยใช้คลื่น ยี่ห้อ Philips รุ่น EPIQ๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๘-๑๑๐๑/๐๐๑๕/๒๕๕๘ ID๖๖๑๖๘ ของห้องตรวจสวนหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(สำเนา)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจโดยใช้คลื่น ยี่ห้อ Philips
รุ่น EPIQ๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๘-๑๑๐๑/๐๐๑๕/๒๕๕๘ ID๖๖๑๖๘ ของห้องตรวจสวนหัวใจ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------


               ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจโดยใช้คลื่น ยี่ห้อ Philips รุ่น EPIQ๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๘-๑๑๐๑/๐๐๑๕/๒๕๕๘ ID๖๖๑๖๘ ของห้องตรวจสวนหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจการ ทำงานของหัวใจโดยใช้คลื่น ยี่ห้อ Philips รุ่น EPIQ๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕๒๕-๐๐๘-๑๑๐๑/๐๐๑๕/๒๕๕๘ ID ๖๖๑๖๘ ของห้องตรวจสวนหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อิโนเวชั่นส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                          ประกาศ ณ วันที่  ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

 

                                                                     (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

                                                            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                                        ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

 

                           สำเนาถูกต้อง

                      พัทธนันท์  ศุภลักษณ์

                (นางสาวพัทธนันท์  ศุภลักษณ์)

                   นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

          ประกาศขึ้นเว็บวันที่   ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑

โดย นางสาวพัทธนันท์  ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

12 ธันวาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด