ระกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรพร้อม จอกราฟฟิกเด็กเล็ก ยี่ห้อ Siemens/servo I universal เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๐๓-๒๑๐๑/๐๐๐๓ ID๒๓๗๒๖ ของ PICU ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรพร้อม จอกราฟฟิกเด็กเล็ก ยี่ห้อ Siemens/servo I universal เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๐๓-๒๑๐๑/๐๐๐๓ ID๒๓๗๒๖ ของ PICU ๑ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------


               ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี   ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ  จ้างเหมาซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรพร้อม จอกราฟฟิกเด็กเล็ก ยี่ห้อ Siemens/servo I universal เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๐๓-๒๑๐๑/๐๐๐๓ ID๒๓๗๒๖ ของ PICU ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรพร้อม จอกราฟฟิกเด็กเล็ก ยี่ห้อ Siemens/servo I universal เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๐๓-๒๑๐๑/๐๐๐๓ ID๒๓๗๒๖ ของ PICU ๑ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                    
                                         ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

                                                      

                                                         (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

                                                 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                              ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

                             สำเนาถูกต้อง
 
                         พัทธนันท์ ศุภลักษณ์
                   (นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์)
                     นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
             ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
 โดย นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

11 ธันวาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด