ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อม ชุด Scpoe ข้อเข่า ยี่ห้อ Conmed เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๖๑-๐๓๕/๐๐๐๑/๒๕๕๙ ID๖๗๓๘๒ ของงานห้องผ่าตัดวิชิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อม ชุด Scpoe ข้อเข่า ยี่ห้อ Conmed เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๖๑-๐๓๕/๐๐๐๑/๒๕๕๙ ID๖๗๓๘๒ ของงานห้องผ่าตัดวิชิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------


               ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างเหมาซ่อม ชุด Scpoe ข้อเข่า ยี่ห้อ Conmed เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๖๑-๐๓๕/๐๐๐๑/๒๕๕๙ ID๖๗๓๘๒ ของงานห้องผ่าตัดวิชิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างเหมาซ่อม ชุด Scpoe ข้อเข่า ยี่ห้อ Conmed เลขครุภัณฑ์ ๖๕๑๕-๐๖๑-๐๐๓๕/๐๐๐๑/๒๕๕๙ ID๖๗๓๘๒ ของงานห้องผ่าตัดวิชิต จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  บริษัท เมดิไทม์ จำกัด (ให้บริการ) 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

                                        ประกาศ ณ วันที่  ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


                                        

                                                                    (นายมนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์)

                                                           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                                      ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

   

                                สำเนาถูกต้อง
 
                           พัทธนันท์ ศุภลักษณ์
                     (นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์)
                       นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
               ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
 โดย นางสาวพัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

11 ธันวาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด