ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานกุมารเวชกรรม จำนวน ๔ รายการ

( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานกุมารเวชกรรม
จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
--------------------------------------------------------------------

                    ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในกลุ่มงานกุมารเวชกรรม จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น
                    ๑. สายช่วยหายใจแบบเสียบจมูก สำหรับให้อากาศผสมออกซิเจน ด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับทารกและเด็ก (high flow nasal oxygen cannula) จำนวน ๒๐๐ อัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สไปโร เมด จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น๘๗๐,๐๐๐บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                ๒. สายไฟควบคุมอุณหภูมิขดลวดนำความร้อนสำหรับเครื่องสร้างความชื้น (reusable heated wire
electric adaptor) จำนวน ๒๕ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สไปโร เมด จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
              ๓. อุปกรณ์สร้างอุณหภูมิให้ขดลวดอุ่นอากาศในสายช่วยหายใจ (dualheated wire electric adaptor) จำนวน ๑๕ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท สไปโร เมด จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                ๔. สายให้ออกซิเจนทางจมูกสำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดทารกแรกเกิด และเด็กเล็ก จำนวน ๒๐๐ อัน  ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอิร์ธ ไลน์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 


  ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 

(นายชุติเดช ตาบ-องครักษ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 

สำเนาถูกต้อง
 
พัชรี แสงชาติ
(นาง พัชรี แสงชาติ)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
 โดย นางสาว พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 

05 ตุลาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด