ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) ) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินปัสสาวะและฮอร์โมน ชุดที่ ๓ จำนวน ๗ รายการ เลขที่ B๒๗/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดิน

        ปัสสาวะและฮอร์โมน ชุดที่ ๓ จำนวน ๗ รายการ เลขที่ B๒๗/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคา

        อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------------

            ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคระบบทางเดินปัสสาวะและฮอร์โมน ชุดที่ ๓ จำนวน ๗ รายการ เลขที่ B๒๗/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

Doxazosin 4 mg sustained release tablet

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๒,๐๓๗,๗๐๘.๐๐

Dutasteride 0.5 mg Capsule

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๑,๘๘๐,๘๔๖.๐๐

Etonogestrel 68 mg for implant

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๘๗๘,๒๕๖.๐๐

Leuprorelin acetate 11.25 mg for pre-filled syringe

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

๑,๑๘๑,๒๘๐.๐๐

Multivitamins plus minerals tablet

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

๖๔๒,๐๐๐.๐๐

Potassium citrate 1,080 mg extended-release tablet

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

๗๗๐,๔๐๐.๐๐

Potassium sodium hydrogen citrate granules 280 gm

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

๑,๗๐๙,๐๐๔.๐๐

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ประกาศ ณ วันที่…๕ ตุลาคม .พ.ศ. ๒๕๖๑

                                                                       (นายชุติเดช  ตาบ-องครักษ์)

                                                            ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                                        ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

05 ตุลาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด