ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคหลอดเลือดหัวใจ ชุดที่ ๔ จำนวน ๒ รายการ เลขที่ B๓๑/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคหลอดเลือดหัวใจ

        ชุดที่ ๔ จำนวน ๒ รายการ เลขที่ B๓๑/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

---------------------------------------------------------------------------

            ตามประกาศ จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาโรคหลอดเลือดหัวใจ ชุดที่ ๔ จำนวน ๒ รายการ เลขที่ B๓๑/๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น มีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ดังนี้

ที่

รายชื่อเวชภัณฑ์ (ยา)

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

Enoxaparin sodium 60 mg Injection

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

๕,๒๗๘,๘๔๕.๐๐

Streptokinase 1.5 mU powder for injection

บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด

๗๘๐,๐๐๐.๐๐

 

 

 

 

 

                                                      ประกาศ ณ วันที่…๔ ตุลาคม...พ.ศ. ๒๕๖๑

                             (นายชุติเดช  ตาบ-องครักษ์)

                                                      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

                                                 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

04 ตุลาคม 2561

Scan Me.

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เลขที่ 122 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-319200 แฟกซ์ 045-244973
facebook
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ผู้ชมวันนี้


ผู้ชมเมื่อวานนี้


ผู้ชมเดือนที่แล้ว


ผู้ชมทั้งหมด